Skip to content

Våra trivselregler

För att skapa trivsel och en positiv anda för alla boende inom samfälligheten gäller följande trivselregler.

 • Högsta tillåtna hastighet inom samfällighetens område är 20 km/tim. Akta våra barn!
 • På samfälld mark får bilar endast parkeras på angivna parkeringsplatser inom området eller på den egna tomten. Parkeringsförbud råder på vändplatser då detta kan försvåra framkomligheten för utryckningsfordon.
 • Husbilar, lastbilar, släpvagnar, båtkärror eller andra påhängsvagnar får vara parkerade på samfälld mark eller på parkeringsplatser i högst ett dygn. Båtar och bilar får ej tvättas inom området med hänsyn till miljön.
 • Av säkerhetsskäl är det olämpligt med motordrivna fordon på nerfarten till Lervik.
 • Badplatsen norr om magasinet lämnar vi fri från jollar och kanoter . De får gärna förvaras på för det avsedd plats nedanför pumpstationen eller i kanotstället.
 • Gemensam mark sköts av entreprenör enligt ett årligt avtal. Utöver detta är det bra för oss om föreningen och varje medlem själv ansvarar för att ta bort sly och mindre buskar på sin tomt eller i direkt närhet. Övriga träd och buskar tas bort efter styrelsebeslut.
 • Med omtanke om alla boende håller vi en låg ljudnivå efter midnatt.
 • Då alla vill ha en lugn och avkopplande semester utför vi inga stora byggnationer mellan midsommar och mitten av augusti.
 • Av hänsyn till varandra får inga hundar, vare sig kopplade eller lösa, finnas på badstranden norr om magasinet eller på badbryggan vid Magasinet under sommarperioden 1 juni-31 augusti.
 • Magasinet får disponeras av fastighetsägare enligt för Magasinet särskilda trivselregler.
 • Var noggrann med att ta med allt skräp och sopor till den egna soptunnan. Containrar för sopsortering finns vid Lervik där kan du lämna glas, papper, plast, tidningar, etc. Sortera kompost och övriga sopor.
 • Avloppet är mycket känsligt var därför försiktig och spola endast toalettpapper.

Är ni osäkra på vad som är samfälld mark eller naturområde eller har du frågor kring dessa trivselregler kontakta gärna styrelsen.

styrelsen@mollosund-tangesund.se

Tångesunds Samfällighetsförening
Tångesundsvägen 46
474 70 Mollösund